4 Comments

Cảm ơn Phượng, tớ sẽ áp dụng luôn cho 1 cộng đồng đang làm admin

Expand full comment
Aug 30Liked by Phượng Nguyễn

bài hnay thú vị quá, giúp tôi có thêm mấy ý tưởng cho cộng đồng sắp tới

Expand full comment